Preskočiť na obsah

VZN č. 30-2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady