Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Pavol Džuka, Ing.

Poslanec

Stanislav Lipkoš, Mgr.

Poslanec

Roman Gregus

Poslankyňa

Pavol Fedorčák, Ing., PhD.

Poslanec

Viera Jakubčinová

Poslanec

Pavol Džuka, Ing. – 151 hlasov

Stanislav Lipkoš, Mgr. -146 hlasov

Pavol Fedorčák, Ing., PhD. – 137 hlasov

Roman Gregus – 120 hlasov

Viera Jakubčinová – 115 hlasov

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

§ 11 Obecné zastupiteľstvo

3. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce

a) určovať zásady hospodárenia, schvaľovať najdôležitejšie úkony

b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet.

c) schvaľovať územný plán

d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane

e) určovať náležitosti miestnej dane

f) vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov

g) uznášať sa na nariadeniach,

i) určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra,

j) schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce.

§ 12 Rokovanie obecného zastupiteľstva

1. Obecné zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace. Návrh programu rokovania sa oznamuje a zverejňuje na úradnej tabuli aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.

4. Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné.

5. Slovo na rokovaní sa môže udeliť ktorémukoľvek obyvateľovi obce.

7. Podrobné pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva upraví rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

§ 25 Povinnosti a oprávnenia poslancov obecných zastupiteľstiev

1. Poslanec obecného zastupiteľstva je povinný najmä

a) zložiť sľub,

b) zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,

c) dodržiavať organizačný a rokovací poriadok,

d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.

3. Poslanec je oprávnený najmä

a) predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy,

b) interpelovať starostu vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce,

d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických osôb a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,

e) zúčastňovať s na previerkach, na kontrolách, ktoré uskutočňujú orgány obce.