Preskočiť na obsah

Kronika obce 2012

 • Stolnotenisový turnaj

V sobotu 21. januára 2012 sa v našej obci uskutočnil už tradičný stolnotenisový turnaj pri príležitosti 67. výročia oslobodenia obce. Podujatie otvoril a prítomných privítal starosta obce Ing. Marián Lapko. Do súťaže sa zapojilo 39 hráčov, ktorí spolu odohrali 91 duelov.

Súťažilo sa v troch kategóriách: V prvej kategórii juniori do 18 rokov, v druhej kategórii muži nad 18 rokov a v tretej registrovaní hráči. Poradie na prvých troch miestach v jednotlivých kategóriách je nasledovné:

Juniori do 18 rokov: 1. Daniel Surňák, 2. Juraj Zeleňák, 3. Martin Paľko

Muži nad 18 rokov: 1. Ing. Bartolomej Bak, 2. Ľubomír Stoj, 3. Peter Pavlov

Registrovaní hráči: 1. Ján Časár, 2. Jozef Lissy, 3. Ján Jakubčin

Ďakujeme všetkým za hojnú účasť, sponzorom a pomoc pri organizovaní. Tešíme sa na ďalšie športové podujatia.

 • Výročná členská schôdza ZO – SZZP Komárany

Dňa 18. Februára 2012 sa v kultúrnom dome v Komáranoch konala výročná členská schôdza ZO – SZZP pod vedením predsedníčky zväzu Boženy Kolesárovej a členky Márie Petrovej a Márie Ivanovej. Za pomoci Obecného úradu usporiadali schôdzu na peknej úrovni. K dobrej nálade prispeli aj Vranovskí Heligonkári.

 • Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Po páde vlády Ivety Radičovej sa uskutočnili predčasné voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 347/2011 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 10. marca 2012. Vo voľbách kandidovalo 26 politických subjektov (o 8 viac ako v predchádzajúcich voľbách). Z počtu oprávnených voličov 4 392 451 sa nakoniec hlasovania zúčastnilo 2 596 443, čo tvorilo volebnú účasť 59,11 %, no platne odvolilo len 58,14 %.

Voľby jednoznačne opäť vyhrala strana SMER – sociálna demokracia, a to nielen v našej obci, ale aj na celom Slovensku. Získala – 44,42 % hlasov a utvorila vládu. Do parlamentu sa dostalo ďalších 5 strán (v poradí): Kresťanskodemokratické hnutie – 8,82 %, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti – 8,56 %, MOST – HÍD – 6,90 %, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana – 6,10 % a Sloboda a Solidarita – 5,88 %.

Na Slovensku sa predčasné voľby konali predtým dvakrát: v roku 2006 a 1994.

 • Uličkový turnaj vo futbale

V sobotu 23. júna 2012 sa uskutočnil za účasti asi 70 futbalistov na futbalovom ihrisku v našej obci tradičný uličkový turnaj za účasti ulíc kostolná, staničná, hlavná, orechová. Občerstvenie zabezpečila Obec.

Víťazom turnaja sa stalo mužstvo z tzv. ulice Staničnej. Jednotlivé zápasy rozhodovali: Jakub Vojtek a Jozef Ihnát st.

Výsledky turnaja: 1.miesto: ul. Staničná, 2. miesto: ul. Kostolná, 3. miesto: ul. Orechová, 4. miesto: ul. Hlavná

 • Slávnostná posviacka nového ikonostasu v chráme Svätej Anny

Ľud sa radoval, lebo má utešený chrám

„My všetci s odhalenou tvárou hľadíme ako v zrkadle na Pánovu slávu a Pánov Duch nás premieňa na taký istý, čoraz slávnejší obraz.“ (2 Kor 3,18)

Dňa 29.júla 2012 o 10.00 hod. najpreosvietenejší vladyka Mons. Ján Babjak, prešovský arcibiskup a metropolita slávnostne posvätil nový ikonostas v chráme svätej Anny v Komáranoch. Archijerejskú Svätú liturgiu svojim spevom doprevádzal zbor Chryzostomos z Vranova nad Topľou.

 • Zveľaďovanie obecného parku

Vytvorenie oddychovej zóny v obecnom parku pre občanov obce aj návštevníkov bolo a stále je aktuálnou úlohou súčasnej správy obce. Verejné priestranstvo sa nachádza v centre obce, v bezprostrednej blízkosti Rímskokatolíckeho kostola sv. Michala. Tento rok sa aj vďaka rodákovi obce Ing. Jánovi Hudackému a sponzorským príspevkom v parku osadila socha sv. Michala, ktorú dal vyhotoviť sám rodák obce. Vykonali sa stavebné práce, vysadila nová zeleň, okrasné stromčeky a osadili sa lavičky. Rekonštrukciou obecného parku došlo zároveň k úprave verejného priestranstva, zatraktivneniu obce, vybudovaniu priestoru pre oddych, ako aj sprístupnenie nevyužitého a spustošeného miesta v centre našej obce.

Celkové náklady obce na rekonštrukciu parku v roku 2012 predstavovali čiastku: 3 020,55 €. Ďakujeme sponzorom: Ing. Vladimír Kováč, LPH Vranov nad Topľou, 1. Prešovská nástrojáreň Prešov, Anton Tekely – AT personalistika Vranov nad Topľou, firma Čandík – plyn, voda, kúrenie, Jasmine – Peter Časár, Komárany 16.

 • Posvätenie sochy sv. Michala

Pri príležitosti odpustovej slávnosti Svätého Michala archanjela v rímskokatolíckom kostole dňa 29. septembra o 10.00 hod. bola požehnaná socha Sv. Michala. Svätú omšu celebroval a sochu požehnal Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita.

 • Október – mesiac úcty k starším

Dňa 25. októbra 2012 sa uskutočnilo tradičné posedenie s dôchodcami. Dôchodcov privítala Anna Guľáková. Po jej príhovore, nasledoval príhovor starostu obce. Mimo iného spomenula, že dôchodcovia si našu úctu za ich prácu, lásku a milé slovo zaslúžia po celý rok. Aj keď im pribúdajúcim vekom sily postupne ubúdajú, mnohí sú veľkou oporou pre rodinu pri výchove vnúčat, či pravnúčat. Od mladších, sa za to právom očakáva pozdrav, pochopenie, pomoc, či vypočutie ich každodenných starostí. Posedenie malo byť vyjadrením vďaky a uznania. S programom vystúpili Vranovskí heligonkári. Program pokračoval blahoželaním jubilantom 85, 80, 75, 70, 65 a 60 ročným. V roku 2012

85 rokov sa dožíva: Elena Kováčová

80 rokov sa dožíva: Žofia Gregusová

75 rokov sa dožívajú: Pavol Chromik, Ján Kľučár, anna Kmeťová

70 rokov sa dožívajú: Mária Boháčová, Magdaléna Vavreková

65 rokov sa dožívajú: Ján Šimko, Bartolomej Mihalčin, Ján Petro, Marián Ivan, Bartolomej Ragančík, Helena Baková, Helena Daňová

60 rokov sa dožívajú: František Hromadník, Jarmila Kmecová, Mária Kovková.

Životného jubilea 91 rokov, ktorého sa dožíva len veľmi málo ľudí oslavujú v tomto roku Ján Ragančík a Michal Žipaj.

Starosta obce poprial oslávencom pevné zdravie, veľa spokojnosti, pohody a šťastia v rodinnom kruhu. Blahoželanie smerovalo aj tým, ktorí sa posedenia nemohli zúčastniť. Starosta oslávencov do konca roka navštívil v ich domácnostiach. Potom nasledovala voľná zábava, o ktorú sa postarali Vranovskí heligonkári. Darčeky a občerstvenie pre dôchodcov zabezpečil obecný úrad v Komáranoch.

 • Prišiel Mikuláš

Celkom obyčajný deň 6. december sa v našej materskej škole niesol v atmosfére rozžiarených detských očí, plných očakávania a radostí. Tento rok trochu netradične zavítal do materskej školy Svätý Mikuláš aj so svojimi pomocníkmi, čertom a anjelom na koňoch, ktorý všetkých maličkých obdaroval nielen pekným slovom, ale aj sladkým balíčkom. Dobré a poslušné detičky sa mohli s pomocou Mikuláša, čerta a anjela potom ponosiť na koníkoch. Veríme, že si naši najmenší odniesli z materskej školy len tie najkrajšie pocity.

 • Pokračovanie vo výstavbe kanalizácie Komárany – Nižný Kručov

Najväčším projektom, stavbou, ktorá pokračuje od minulého roku, je výstavba kanalizácie Komárany – Nižný Kručov. Investorom stavebných prác je Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice. Práce na komáranskej časti kanalizácie boli pozastavené pre neochotu VÚC Prešov povoliť výstavbu kanalizácie v cestnom telese. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné obnovenie vodoprávneho povolenia. Termín ukončenia, resp. kolaudácie stavby sa presúva na júl 2013. Po úspešnej kolaudácii sa bude možné občanom napojiť na kanalizáciu. Ešte predtým bude každému na kanalizačnú prípojku namontovaná revízna šachta. Je to z toho dôvodu, že pre obec Nižný Kručov bolo vydané vodoprávne povolenie v roku 1995 s tým, že každému domu sa osadí betónová revízna šachta. Keďže betónové šachty sa teraz nevyrábajú a plastové šachty sú lacnejšie a peniaze sa musia využiť na ten účel, na ktorý boli poukázané, budú inštalované plastové revízne šachty aj v Komáranoch.

 • Vodovod Komárany – Nižný Kručov- Merník – Čičava – pokračovanie vo výstavbe

Projekt rieši výstavbu vodojemu, ktorý bude slúžiť ako súčasť skupinového vodovodu Komárany, Nižný Kručov, Merník, Čičava. Vodojem 2 x 250 m3 vyrieši riziká spojené s prevádzkovaním skupinového vodovodu bez zabezpečenia zásoby pitnej vody a kvalitnej chlorácie vody. Zároveň projekt výstavby vodovodu zabezpečí dostatočné zásobovanie pitnou vodou celého skupinového vodovodu. V súčasnosti majú obce Komárany, Nižný Kručov, Merník, Čičava, Vyšný Kazimír vybudované zásobné rady a rozvody pitnej vody v obciach. Obce sú zásobované pitnou vodou priamo napojením na prívodný rad z vodnej nádrže Starina bez vodojemu. Doposiaľ je zrealizovaná výstavba vodojemov – manipulačnej nádrže, elektrická prípojka a prístupová komunikácia. Výstavba vodovodu bola doteraz financovaná z príspevkov Environmentálneho fondu vo výške 536 987,79 € a 5 % z príspevkov dotknutých obcí: vo výške 28 008,53 €. V tomto roku bolo preinvestovaných 52 469,56 €, z toho 2 498,56 z vlastných zdrojov. Pre kompletné ukončenie výstavby vodovodu je potrebné ešte zabezpečiť – výstavbu a osadenie technológie vodojemu 2 x 250 m3 podzemný, ukončenie káblovej NN prípojky k vodojemu a oplotenie areálu vodojemu. Obec Komárany má na Environmentálnom fonde uplatnenú žiadosť o nenávratný finančný príspevok na rok 2013 na ukončenie výstavby vodovodu. Na ukončenie výstavby vodovodu Komárany – Nižný Kručov – Merník – Čičava – Vyšný Kazimír je potrebných podľa žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2013 celkom 294 605,88 €. Stavbu realizuje Stavoterm Michalovce, s.r.o. Po výstavbe bude vodojem odovzdaný do užívania a prevádzkovania Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice.

 • Spoločenská kronika

Prišli medzi nás:

Zara Anna Komková, narodená dňa 05.03.2012

Kristián Ragančík, narodený dňa 05.03.2012

Simona Vrabcová, narodená dňa 27.03.2012

Olívia Štefanková, narodená dňa 01,06,2012

Tobias Brkic, narodený dňa 06.06.2012

Katarína Ivanová, narodená dňa 20.06.2012

Adam Ščavnický, narodený dňa 14.08.2012

Odišli od nás:

Mária Mydlová, dňa 24.05.2012, vo veku 88 rokov

Ján Ragančík, dňa 28.10.2012, vo veku 91 rokov

Manželstvo uzatvorili:

Ing. Marián Ivan – Katarína Mražiková, dňa 11.02.2012

Ing. Pavol Fedorčák – Bc. Monika Hudacká, dňa 14.04.2012

Marek Rezanka – Viera Daňová, dňa 03.05.2012

Mgr. Lukáš Pitel – MUDr. Mária Lapková, dňa 08.09.2012

Ing. Viliam Demčák – Drahoslava Kasardová, dňa 15.09.2012

Lukáš Gregus – Katarína Gerová, dňa 22.09.2012

Bc. Jozef Nábožný, Bc. Miroslava Tiňová 13.10.2012