Preskočiť na obsah

Kronika obce 2011

Nový rok 2011 sa začal s novým starostom obce a novým zastupiteľstvom

Starosta obce: Ing. Marián Lapko

Pracovníčka obce: Mária Glodová

Obecné zastupiteľstvo:

Ing. Pavol Džuka – zástupca starostu

Jaroslav Červeňák

František Mudroň

Ing. Ján Kopčák

Ing. Lukáš Monok

  • Stolnotenisový turnaj pri príležitosti 66. výročia oslobodenia obce

V sobotu 21. januára 2011 sa pri príležitosti 66. výročia oslobodenia obce uskutočnil už tradičný stolnotenisový turnaj. Podujatie otvoril a súťažiacich privítal starosta obce Ing. Marián Lapko. Na podujatí sa zúčastnilo 47 jednotlivcov, ktorí spolu odohrali 146 duelov. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. V prvej kategórii súťažili juniori do 18 rokov a v druhej kategórii dospeli nad 18 rokov. Na fotografii sú zobrazení účastníci turnaja, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach: Časar Ján, Jakubčin Ján, Stoj Ľubomír a juniori: Surňak Daniel, Soták Oliver, Zeleňak Juraj. Ceny výhercom odovzdal starosta obce.

  • Výročná členská schôdza zdravotne postihnutých

Dňa 25 februára 2011 Základná organizácia zdravotne postihnutých v Komáranoch hodnotila svoju činnosť na výročnej členskej schôdzi za predchádzajúce obdobie, za sponzorskej podpory v zriadení OÁZA vo Vranove nad Topľou. V programe vystúpili Vranovskí helingonkári, ktorí spríjemnili slávnostnú chvíľu . Členovia ZOZP hodnotili predchádzajúce obdobie svojej činnosti v zariadení OÁZA vo Vranove nad Topľou.

  • Rekonštrukcia kultúrneho domu

V mesiaci marec začala firma Stavoterm Mihalovce s prácami na rekonštrukcii kultúrneho domu a športovej budovy vrámci programu rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013.

Účelom projektu je zníženie tepelných strát budovy. Na základe uvedenej skutočnosti sa za niekoľko mesiacov urobila výmena strešnej krytiny a odkvapových žľabov na kultúrnom dome, výmena všetkých okien na kultúrnom dome a sociálnych zariadeniach, kuchyni a výčape, výmena všetkých vchodových dverí, zhotovenie prekrytia schodišťa do kultúrneho domu. Následne sa vykonalo zateplenie celého projektu, zhotovila sa nová fasáda a vymenila sa dlažba v tanečnej sále v celkovej hodnote diela 176.399,20 €. Spolufinancovanie obce je vo výške 5 % z DPH. O financie na rekonštrukciu vnútorných priestorov kultúrneho domu sa bude obec uchádzať z fondov Európskej únie v ďalších rokoch, až bude zverejnená výzva.

  • Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Sčítanie patrí medzi najstaršie, najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie, ktoré sa tradične v Európe, aj v krajinách sveta realizujú v desaťročných intervaloch. V roku 2011 sa sčítanie obyvateľov po prvý raz v histórii vo všetkých štátoch Európskej únie uskutočnilo naraz. Rozhodujúcim okamihom sčítania pre zápis údajov do sčítacích tlačív je polnoc z piatka 20. mája na sobotu 21. Čas sčítania stanovila vláda Slovenskej republiky nariadením vlády č. 1/2011 od 13. mája do 6. júna 2011. V ustanovenom čase sa zisťujú údaje v listinnej podobe od 31. mája do 6. Júna 2011, v elektronickej forme od 31. mája do 29. mája 2012. Od 13. mája do 20. mája 2011 sčítací komisári navštívili domácnosti vo svojich sčítacích obvodoch a požiadali o vyplnenie formulárov – údaje o obyvateľovi, údaje o byte a údaje o dome v listinnej podobe alebo elektronickej. V Obci Komárany boli vymenovaní sčítací komisári: Anna Guľáková a Dušan Jakubčin.

  • Futbalový turnaj starých pánov

V sobotu 2. júla. 2011 sa v Komáranoch konal tradičný futbalový turnaj starých pánov o pohár starostu obce, za účasti družstiev Merníka, Čaklova a Komáran. Už niekoľko rokov po sebe sa takto pravidelne stretávajú v prvý júlový víkend, aby ukázali čo to zo svojho umenia.

Usporiadateľom je vždy iná obec. Aj napriek nepriazni počasia páni skôr narodení, ktorým učaril futbal, neváhali vybehnúť na rozmočený trávnik, na ktorom podali hodnotné športové výkony. Zjavne vyrovnané zápasy sa museli rozhodovať až v penaltových rozstreloch. Víťazom turnaja sa stalo mužstvo z Čaklova. Odmenou za ich výkon na trávniku bol teplý guľáš, ktorý sme mohli pripraviť vďaka štedrým sponzorom. Všetky zápasy rozhodoval bývalý rozhodca B. Čandik. Na snímke kapitáni jednotlivých mužstiev počas vyhodnotenia.

Rekonštrukcia vlakovej zastávky Komárany

V piatok 23. septembra 2011 o 17.00 hodine bola ministrom dopravy Ing. Jánom Figeľom, starostom obce Komárany Ing. Mariánom Lapkom a starostom obce Čaklov Andrejom Dragulom odovzdaná do užívania kompletne zrekonštruovaná železničná zastávka Komárany, ktorá slúži aj pre obyvateľov obce Čaklov. Cesta zo stanice Komárany do stanice Vranov nad Topľou stojí 50 centov. Stará chátrajúca budova, ktorá stála pri koľajniciach vyše 60 rokov, bola zbúraná za 1 800 €. Výstavba novej stanice stála 5 100 €. Naša obec Komárany a obec Čaklov prispeli k výstavbe len minimálne, takmer všetky práce prebehli v réžii Železníc SR. Veríme, že sa z nej budeme tešiť čo najdlhšie a obdivovať ju nielen pri cestovaní, ale aj prechádzkach po našej obci.

  • Odpustová slávnosť

Dňa 2. októbra 2011 sa v rímsko-katolíckom kostole sv. Michala Archanjela konala odpustová slávnosť. Okrem hostí z blízka i z ďaleka zavítala k veriacim vzácna návšteva: rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku prof. Tadeusz Zassepa, PhD. v doprovode nášho rodáka prorektora katolíckej univerzity Doc. Róberta Lapka, ThD. PhD. Spolu s farárom z farnosti Soľ Mgr. Jozefom Treščákom a kaplánom Mgr. Marekom Pančišinom zúčastnení veriaci zakúsili silu jednoty a modlitby celého spoločenstva a povzbudili sa navzájom vo viere.

  • Október – mesiac úcty k starším

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sa Obecné zastupiteľstvo v Komáranoch rozhodlo dňa 13.októbra 2011 usporiadať slávnostné posedenie s našimi jubilantmi aj s ostatnými dôchodcami. V úvode posedenia člen zastupiteľstva Obce Komárany František Mudroň privítal všetkých prítomných. Poďakoval sa všetkým za ich prácu, obetavosť a za prínos pri rozvoji obce. Odovzdal im darčeky a jubilantom kytice, ktorí sa v tomto roku dožili okrúhlych životných jubileí. Pri spoločnom pohostení a dobrej nálade si oslávenci zaspomínali na svoju neraz ťažkú minulosť, ale aj na chvíle radosti a šťastia. V mene obecného zastupiteľstva a v mene svojom poprial všetkým pevné zdravie a veľa pekných chvíľ prežitých v svojich rodinách.

60 rokov oslávili: Marta Demčáková, Anna Guľaková, Mária Lapková, Božena Jakubčinová, Oľga Ragančiková, Stanislav Lapko, Michal Monok, Štefan Štoffa

65 rokov oslávili: Júlia Jakubčinová, Mária Spišáková, Božena Šimková, Bartolomej Bak, Milan Boháč, Emil Daňo, Jozef Paľko

70 rokov oslávili: Mária Tarkaničová, Terézia Kosturová, Jozef Ihnát, Ján Kmec Ján Tarkanič

75 rokov oslávili: Alžbeta Lipkošová, Michal Kostura, Štefan Gregus

85 rokov oslávila: Mária Vancáková

90 rokov oslávili: Ján Ragančik a Michal Žipaj

80 rokov sa nedožili: Ján Monok a Mária Hudacká

  • Potravinová pomoc Slovenska

V stredu 5. októbra 2011 sa v obci Komárany uskutočnila potravinová pomoc pre poberateľov dôchodku, kde maximálna výška dôchodku nepresahuje 305 € a pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi a pre osoby na hranici životného minima. Celkovo sa v našej obci vydalo: 1.360 kg bezvaječných cestovín a 1.360 kg pšeničnej hladkej múky . 56 dôchodcom a 13 občanov v hmotnej núdzi si tak prilepšilo vo svojich domácnostiach. Dovoz potravín pre našu obec sponzorsky zabezpečil náš občan Ing. Vladimír Kováč. Potraviny doviezol z charitnej organizácie Filantropie Michalovsko-košickej eparchie Michalovce.

  • Kanalizácia Komárany, Nižný Kručov

Po rokoch presviedčania štátnych úradníkov sme sa konečne dočkali výstavby kanalizácie pre obce Komárany a Nižný Kručov za veľkého prispenia nášho rodáka Ing. Jána Hudackého. Stavba kanalizácie sa začala prevzatím staveniska dňa 17.10.2011 na Obecnom úrade v Nižnom Kručove a má byť ukončená v priebehu 18 mesiacov. O týždeň neskôr začali pracovníci firmy Ekosvip Sabinov s výkopovými prácami na uliciach v Komáranoch. Po dňoch očakávania po rozkopaní ulíc a záhrad, prišlo sklamanie z množstva blata a po prvom veľkom daždi ostali ulice neprejazdné. Vo výstavbe kanalizácie sa bude pokračovať aj v roku 2012. Kanalizácia obce Komárany bude slúžiť na odvádzanie len splaškových vôd z obce cez kanalizáciu obce Nižný Kručov do ČOV Vranov nad Topľou.

Vodojem Komárany, Merník, Čičava, Nižný Kručov, Vyšný Kazimír

Na Environmentálnom fonde pre rok 2011 bolo schválených pre stavbu vodojemu pre uvedené obce 75.100,00€. Uvedené prostriedky boli použité na stavbu časti prístupovej komunikácie, strechy obslužnej búdky vodojemu. Z vlastných zdrojov sa ešte preinvestovalo 3.755,00 €, čo predstavuje 5 percent z celkových nákladov.

Mikuláš

Ani tohto roku Mikuláš detí nesklamal. Večer, dňa 5. decembra navštívil detí v Komáranoch v sprievode čerta a anjela s vrecom plných darčekov a sladkostí, ktorým sa detí veľmi tešili. Do materskej škôlky prišiel na ďalší deň dopoludnia, dokonca na koňoch. Najprv rozdal malým škôlkarom chutné odmeny za dobré správanie v uplynulom roku (určite to rodičia potvrdia). A potom dovolil deťom povoziť sa na svojom koňovi, resp. na ostatných dvoch tátošoch, na ktorých docválali anjel s čertom.

Spoločenská kronika

Prišli medzi nás:

Ester Mária Komková, narodená 10.03.2011

Ema Petrová, narodená 25.05.2011

Jakub Ocilka, narodený 27.06.2011

Marek Boršč, narodený 09.08.2011

Ľubomír Horňák, narodený 07.12.2011

Odišli od nás:

Ján Monok, dňa 27.01.2011, vo veku 80 rokov

Juraj Kováč, dňa 22.02.2011, vo veku 80 rokov

Mária Hudacká, dňa 24.03.2011, vo veku 79 rokov

Anna Hrušková, dňa 25.08.2011, vo veku 81 rokov

Anna Jakubčinová, dňa 31.08.2011, vo veku 89 rokov

Helena Kosturová, dňa 09.09.2011, vo veku 77 rokov

Manželstvo uzatvorili:

Jana Žipajová – Ing. Albert Ščavnický dňa 02.07,2011, Komárany

Bc. Michaela Monoková – Michal Štefanko dňa 16.07.2011, Komárany

Ľubica Ballová – Matúš Brenk dňa 20.08.2011, Vranov nad Topľou

Roman Gregus – Anna Bocková dňa 08.10.2011, Miklušovce

Michal Lipkoš – Katarína Stanovčáková dňa 22.10.2011, Vranov nad Topľou