Preskočiť na obsah

Matica Slovenska a naša Lipka

Zverejnené 10.11.2019.

V nedeľné popoludnie dňa 10. 11. 2019 v reprezentačných priestoroch teologickej fakulty v Košiciach v srdci východoslovenského regiónu v meste Košice za tónov doznievajúcej hymny a slov básne Matičná hviezda sa začalo slávnostné otvorenie 100. výročia založenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Košiciach.

Na tomto výnimočnom podujatí kde boli prítomní:  predseda MS Mariána Gešper, riaditeľ Domu MS v Košiciach Michal Matečka, predsedu Dozorného výboru MS Štefan Martinkovič, riaditelia domov MS z rôznych miest východného Slovenska, predsedov miestnych odborov MS, ich členov a sympatizantov, ale i vzácnych hostí: predstaviteľov Magistrátu mesta Košice, Košického samosprávneho kraja, starostov mestských častí mesta Košice, zástupcov cirkvi rímskokatolíckej, gréckokatolíckej, evanjelickej, zástupcovia  akademickej obce v Košiciach či Ústredia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

Komárany zastupovala spevácka skupina LIPKA.

Počas  slávnosti sa konal aj  matičný sprievod Za národ a svornosť. Napriek nepriaznivému počasiu početný matičný sprievod  pokračoval po Hlavnej ulici. Čelo sprievodu viedli matiční divadelníci v historických kostýmoch v znamení národnoštátnych udalostí roku 1919. Prvé zastavenie bolo pri pamätníku Jonáša Záborského a Ľudovíta Štúra a posledné pri buste Jozef Miloslav Hurbana na Starej radnici.

Vydareným bodom  stretnutia bolo predstavenie historických udalostí z pred sto rokov v podaní matičných divadelníkov.

Po oficiálnom ukončení sa program premostil slovom moderátorky i hudbou orchestra Východňare oslavne k slovenským koreňom – k hodnotám, ľudovému umeniu, tradíciám v dotykoch generácií a v pomyselnej vzácnosti truhlíc kultúrneho a duchovného dedičstva v nehynúcej stope predkov.

Záver osláv 100. výročia založenia duchovnej matky nášho národa patril matičnej hymne Kto za pravdu horí a výzve všetkým, aby napomohli vrátiť Matici slovenskej jej predchádzajúcu prestíž. Pretože Matica slovenská má svoje nezastupiteľné miesto a historické poslanie aj v 21. storočí – chrániť slovenskosť a slovenskú identitu v globalizujúcom sa svete:  „Chráňme si dedičstvo našich otcov. Buďme hrdí na našu MS a buďme jej dôstojnými pokračovateľmi, aby mohlo na našom Slovensku naďalej znieť,… ešte naša slovenská reč žije, dokiaľ naše verné srdce za náš národ bije, žije, žije duch slovenský, bude žiť naveky…“