Všeobecno-záväzné nariadenia - Oficiálna stránka obce Komárany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Všeobecno-záväzné nariadenia

Samospráva
Dodatku č. 1 k VZN č. 34_2016
Dodatku č. 3 k VZN č. 31_2012
Dodatku č. 1 k VZN č. 1_2020
VZN č.1/2020 o opatrovateľskej službe
Dodatku č.1 č.40/2019 k cene jedla zamestnancov obce a cudzích stravníkov
Dodatok č.3 k VZN č.35/2016 o cenách služieb poskytovaných obcou
Dodatok č.2 k VZN č.31/2012 o miestnych daniach
Dodatku č.1 k VZN č.32/2019 o výške prostr.na mzdy a prevádzku MŠ a ŠJ
Dodatok č. 2 k VZN č. 29_2011
Dodatok č. 1 k VZN č. 29_2011 o výške fin.prostr.na nákup potravín
VZN č. 39_2019 o výške finan.prostr.na mzdy a prevádzku MŠ a ŠJ
VZN č. 38_2018 o organizovaní miesneho referenda
Návrh VZN č. 38_2018 o organizovaní miestneho referenda
Zásady odmeňovania poslancov
Dodatok č.2 k VZN č.35/2016 - o cenách služieb poskytovaných obcou
Návrh Dodatku č. 2 k VZN 35_2016
VZN č. 36_2017 o vylepovaní volebných plagátov
Dodatok č.1 k VZN 35/2016
Návrh dodatku č.1 k VZN 35/2016
VZN č. 35_2016 o cenách služieb posk.obcou
VZN č.34 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
VZN č.33/2016 o zneškodňovaní odpadových vôd
Dodatok č.1 k VZN č.27/2011
Dodatok č.1 k VZN č.31/2012
N Á V R H - Všeobecne záväzného nariadenia obce Komárany  č. 33/2015 o zneškodňovaní odpadových vôd
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky