Všeobecno-záväzné nariadenia - Oficiálna stránka obce Komárany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Všeobecno-záväzné nariadenia

Samospráva
Návrh Dodatku č. 2 k VZN 35_2016
Návrh VZN č. 36_2017 o vylepovaní volebných plagátov
Dodatok č.1 k VZN 35/2016
Návrh dodatku č.1 k VZN 35/2016
VZN č. 35_2016 o cenách služieb posk.obcou
VZN č.34 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
VZN č.33/2016 o zneškodňovaní odpadových vôd
Dodatok č.1 k VZN č.27/2011
Dodatok č.1 k VZN č.31/2012
N Á V R H - Všeobecne záväzného nariadenia obce Komárany  č. 33/2015 o zneškodňovaní odpadových vôd
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky