aktuality 2016 - Oficiálna stránka obce Komárany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

aktuality 2016


19.december 2016 - Výzva na predloženie cenovej ponuky (viac...)

19.december 2016 - Schválený rozpočet 2017-2019 (viac...)

18.december 2016 - Schválená úprava rozpočtu (viac...)

15.december 2016 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 15. decembra 2016 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)


2. december 2016 - Návrh rozpočtu 2017 - 2019

15.september 2016 - OZNAM - Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu (viac...)

3.august 2016 - Zámer obce odpredať majetok - (viac...)

8. máj 2016 - Deň matiek v Komáranoch. (pozvánka)

5. máj 2016 - Komunitný plán sociálnych služieb obce Komárany 2016-2021 (viac...)

25. apríl 2016 - Oznámenie o strategickom dokumente "Program odpadového hospodárstva"

25. apríl 2016 - Verejno-obchodná súťaž (viac...)

22. apríl 2016 - Zámer obce odpredať priamym predajom (viac...)

22. apríl 2016 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 22. apríla 2016 o 16.30 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)

11. apríl 2016 - Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2015 (viac)

14. MAREC 2016 - PREVÁDZKA STACIONÁRA SA POZASTAVUJE OD 14.3.2016 - NA DOBU NEURČITÚ (viac...)


9. február 2016 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 9. februára 2016 o 16.30 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)

6.február 2016 - Karneval 2016 - (sobota) sa v sále kultúrneho domu uskutočnil Karneval detí z MŠ.  Pani riaditeľke a pani učiteľke patrí poďakovanie za prípravu sály, programu aj pohostenia. (viac...)

27/1/2016 - SPRACOVANÝ - UZATVORENÝ - OZNAM - Vedenie samosprávy  - starostka obce Komárany iniciovala vypracovanie PRO v súčinnosti s členmi OZ a občanov obce. Jedná sa o strategický verejný dokument, ktorý je prístupný k nahliadnutiu na stránke www.komárany.sk a priamo na OcÚ. Prípadne návrhy, dotazy alebo pripomienky adresujte priamo starostke obce Jane Kráľovej Telefonicky: 0902 891 745. e-mailom: ocu@komarany.sk alebo osobne na OcÚ.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky